Someketti opettajille uuden OPS:in mukaan

| Harto Pönkä

Uudet peruskoulun opetussuunnitelman perusteet tulevat kouluissa käyttöön vuoden 2016 syksyllä. Monien muiden uudistusten ohessa tieto- ja viestintätekniikan rooli tulee jatkossa korostumaan. Vaikka sosiaalista mediaa ei nimeltä monessa kohtaa mainitakaan, on se vahvasti mukana uusissa opetussuunnitelman perusteissa. Kokoan tässä kirjoituksessa yhteen asioita, mitä koulujen ja opettajien tulisi OPS:in perusteella huomioida sosiaalisen median käytössä ja opetuksessa.

1. Tutustu sosiaaliseen mediaan monipuolisesti

Sellaista, mitä ei itse osaa, ei voi opettaa. Jotta voisit opettaa sosiaalista mediaa oppilaillesi, sinun tulisi tuntea ainakin yleisimmin käytetyt sosiaalisen median palvelut sekä somen toimintatavat kuten tiedon jakamisen, sisällöntuotannon eri kanavissa, yhteisöllisen työskentelyn ja verkostoitumisen. Someen tutustuminen etenee askel kerrallaan ja se vaatii silkkaa aikaa, joten jos et vielä ole aktiivinen somessa, niin sen käyttö kannattaa aloittaa pian.

2. Opeta sosiaalisen median perusteet

Uusien opetussuunnitelman perusteiden mukaan oppilaille tulee opettaa perustietoa teknologiasta ja ymmärtämään sen toimintaperiaatteita. Sosiaalisen median kohdalla tämä tarkoittaa yleisimpiä some-palveluita ja niiden käyttötapoja arjessa, opiskelussa, työelämässä ja yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa. Somessa keskiössä on ihmisten välinen vuorovaikutus ja sosiaaliset suhteet verkkoyhteisöissä, ryhmissä tai sosiaalisissa verkostoissa. Siksi somessa on tärkeää ymmärtää sosiaalisia prosesseja kuten ryhmäytymistä, yhteisöllisyyttä ja verkostoitumista. Toiseksi somessa on tärkeää osata tuottaa erilaisia sisältöjä ja ilmaista itseään kuhunkin verkkoympäristöön sopivalla tavalla.

Yleinen väärinkäsitys on, että nuoret tuntisivat sosiaalisen median kuin omat taskunsa, mutta se pätee lähinnä vapaa-ajan käyttöön. Somen hyötykäyttö on heille usein täysin vierasta ennen kuin sitä koulussa opetetaan.

3. Käytä sosiaalista mediaa oppimisen tukena

Uuden OPS:in mukaan oppilaiden tulee voida harjoittaa taitojaan sekä perinteisissä että monimediaisissa, teknologiaa eri tavoin hyödyntävissä oppimisympäristöissä. Useat some-palvelut soveltuvat mainiosti käytettäväksi oppimisen tukena ja ajankohtaistiedon lähteinä. Erityisesti projektityöskentelyyn, yhteisölliseen oppimiseen ja tiedonrakenteluun soveltuvat some-palvelut, jotka tukevat ryhmän vuorovaikutusta sekä sisältöjen koostamista ja kirjoittamista yhdessä. Uuden OPS:in mukaan oppilaiden tulee voida käyttää omia laitteitaan opetuksessa, joten käytettävät some-palvelut kannattaa valita tätä silmällä pitäen.

Sosiaalisessa mediassa opitaan myös monilukutaitoa, joka on tärkeässä osassa uudessa opetussuunnitelmassa. Se tarkoittaa taitoa hankkia, yhdistää, muokata, tuottaa, esittää ja arvioida tietoa eri muodoissa, eri ympäristöissä ja tilanteissa sekä erilaisten välineiden avulla. Tämä tukee kriittisen ajattelun ja oppimistaitojen kehittymistä.

4. Käy eettistä keskustelua ja opasta vastuullisuuteen

Sosiaalisessa mediassa toimiessa teemme erilaisia valintoja käytettävien some-palvelujen, jaettavien sisältöjen ja ylipäätään oman toimintamme suhteen. Somea voi käyttää sekä hyvään että pahaan. Selvimmin eettiset valinnat tulevat esiin sosiaalisen median palvelujen käyttöehtojen (kuten ikärajat) ja lakien (mm. tekijänoikeudet ja yksityisyyden suoja) noudattamisessa, mutta kyse on lisäksi aivan arkipäiväisistä tilanteista. Uusi OPS kehottaa esimerkiksi kannustamaan tiedon jakamiseen, mutta samalla on hyvä huomata, että eri ihmisillä ja organisaatioilla on erilaisia tavoitteita: välttämättä somessa jaettu tieto ei ole luotettavaa tai se voi olla yksipuolista. Jokainen on periaatteessa vastuussa jakamansa tiedon oikeellisuudesta. Eettisen keskustelun avulla somessa tehtyjen valintojen sekä toiminnan vaikuttimia ja seurauksia opitaan vähitelleen tunnistamaan ja huomioimaan entistä paremmin.

5. Rakenna ”kaveria ei jätetä” -kulttuuria

Verkossa kaikki, mikä kiiltää, ei välttämättä ole turvallista. Erityisesti aloittelevat sosiaalisen median käyttäjät kuten nuoret lapset voivat suhtautua liian luottavasti uusiin nettituttavuuksiin. Jotta riskeihin osataan varautua, täytyý niistä ensin tietää. On tärkeää paitsi osata huolehtia omasta turvallisuudestaan ja yksityisyydestään, myös kunnioittaa muiden asettamia rajoja sekä huolehtia kavereista. Yhteisöllistä ja toisista huolehtivaa toimintakulttuuria on hyvä rakentaa ensimmäisestä koulupäivästä lähtien.

Suora lainaus uudesta OPS:ista:

”Toimintakulttuuriin kehittämisen perusedellytys on toisia arvostava, avoin ja vuorovaikutteinen sekä kaikkia yhteisön jäseniä osallistava ja luottamusta rakentava keskustelu.”

6. Ennaltaehkäise kiusaamista yhteistyössä kotien kanssa

Lasten ja nuorten some-ryhmissä esimerkiksi WhatsAppissa tiedetään tapahtuvan kiusaamista. Oppilaat voivat jakaa kiusaamistarkoituksessa otettuja kuvia ja videoita, ja ne voivat levitä myös julkisesti verkkoon kenen tahansa saataville. Toisaalta kiusaaminen voi olla ryhmän ulkopuolelle jättämistä, toisen nimellä esiintymistä ja pahimmassa tapauksessa suoranaista vainoamista monissa eri some-palveluissa. Aina kiusaaja ei ymmärrä, miten paljon vahinkoa hän kiusatulle aiheuttaa, ja syynä voi olla kiusaajan oma paha olo. Verkkokiusaaminen liittyy lähes aina muuhun koulukiusaamiseen.

Opettajan on hyvä keskustella kiusaamiseen puuttumisesta sekä oppilaiden että heidän huoltajiensa kanssa. Vanhemmat ovat avainasemassa havaitsemaan somessa tapahtuva kiusaaminen. Uusi OPS kannustaa tekemään yhteistyötä huoltajien kanssa. Kiusaamistapauksiin puuttuminen voidaan ottaa esiin esimerkiksi samassa yhteydessä, kun sovitaan koulun ja kotien yhteisistä älypuhelimien käytön pelisäännöistä.

7. Kannusta opettajakollegasi someen

Uuden OPS:in mukaan tieto- ja viestintäteknologiaa hyödynnetään suunnitelmallisesti perusopetuksen kaikilla vuosiluokilla, eri oppiaineissa ja monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa sekä muussa koulutyössä. Tämä edellyttää opettajien välistä yhteistyötä sekä opetettavien TVT- ja some-taitojen koordinointia. Niin ikään OPS kannustaa yhteistyöhön ulkopuolisten yhteisöjen ja asiantuntijoiden kanssa, jotta oppimisympäristöä voidaan laajentaa koulun ulkopuolelle. Tämäkin onnistuu sosiaalisen median avulla esimerkiksi kutsumalla opetukseen mukaan ns. verkkovierailijoita.

Tehokkainta sosiaalisen median opetuskäytön kehittäminen on, kun siihen saadaan mukaan koko koulu. Kannusta siis myös kollegojasi someen ja jakakaa sitten kokemuksia eri some-palvelujen käytöstä!

 

someketti-opettajille-281115
Lataa tästä opettajan someketin kuva käyttöösi. Käyttöehdot: Creative Commons Nimeä-EiKaupallinen.

Someketti opettajille uuden OPS:in mukaan

Harto Pönkä

Yrittäjä, tietokirjailija, kouluttaja , Yrittäjä, tietokirjailija, kouluttaja

Kirjoittaja on sosiaalisen median ja koulutusteknologian asiantuntija, jonka mielestä koulutuksessa tulee huomioida nykyistä paremmin nettiajan yhteiskunnassa tarvittavat tiedot ja taidot. Kirjoittaa parhaillaan kirjaa sosiaalisen median käytöstä opetuksessa.

Twitterissä: @hponka