Duunikoutsin tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Rekisterinpitäjä                          Talous ja Nuoret TAT ry (myöhemmin TAT)
Y-Tunnus                                     0202391-9
Osoite                                           Eteläranta 10, 00130 Helsinki
Puhelin                                         050 372 1869
Yhteyshenkilö                             Sanna Heino

 

2. Rekisterin nimi

Duunikoutsin tietosuojaseloste.

 

3. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin käyttötarkoitus on palvelun toiminnan varmistaminen. Henkilötietoja käsitellään tietosuoja-asetuksen sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Yhdistys käyttää palvelun kehittämiseen ja ylläpitämiseen yhteistyökumppaneita, jolloin osia rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknisten vaatimusten vuoksi. Tietoja käsitellään ainoastaan palvelun toteuttamiseksi teknisten rajapintojen kautta.

Käsittely perustuu sopimukseen.

4.  Kyseessä olevat henkilötietoryhmät

Sähköpostiosoite.

 

5.  Vastaanottajat ja vastaanottajaryhmät

Rekisterinpitäjän henkilöstö sekä kumppanit (Headai ja 10Monkeys) soveltuvin osin.

 

6.  Rekisterin tietosisältö

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:

  • Sähköpostiosoite

 

7.  Säännönmukaiset tietolähteet

Tallennamme Duunikoutsin kautta tehdyt CV-tiedostot palvelimelle, joka sijaitsee EU-alueella. Säilytämme CV:tä palvelimella 1 viikon ajan, jonka jälkeen se poistetaan automaattisesti.

CV muodostetaan tallennetuista tiedoista ainoastaan siinä tapauksessa, jos käyttäjä täyttää oman sähköpostiosoitteensa CV:n latauslinkin lähetystä varten. Emme tallenna tai käytä tämän rekisterin sisältämiä tietoja muihin käyttötarkoituksiin.

Virheellisen tiedon korjauksen tekee rekisteröity itse tietojen tallennustavan takia. TAT ei muokkaa tietojasi, vaan tämä on rekisteröidyn vastuulla. Tietoja saadaan asiakkaan tekemistä rekisteröitymisistä sekä asiakassuhteen aikana asiakkaan tekemistä ilmoituksista. Tietoja voidaan saada myös alihankkijoilta, jotka liittyvät palvelun käyttämiseen tai tuottamiseen.

Rekisterin tiedot ovat yhdistyksen ja sen kumppaneiden (Headai ja 10monkeys) käytössä palvelun tuottamiseen.

Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle, ellei se ole yhdistyksen tai sen yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista. Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä.

 

8. Henkilötiedon säilytysaika

Duunikoutsista tilattua CV:tä säilytetään palvelimella viikon ajan

 

9.  Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

TAT käyttää sovelluksen teknisessä toteutuksessa alihankkijana (käsittelijä) Headai Oy:tä.

Headai Oy tuottaa tekstianalytiikkapalveluita käyttäen kokonaan omistamaansa ja hallinnoimaansa semanttista tekoälyjärjestelmää. Headai tuottaa palveluita alihankkijaroolissa ja siten toimii vastuullisen Rekisterinpitäjän valtuuttamana Rekisterinkäsittelijänä. Rekisterinkäsittelijän roolissa Headai kerää palveluunsa tulevien mahdollisten loppukäyttäjien IP osoitteita (lyhenne termistä ”Internet Protocol”) tarkoituksenaan tuottaa maakohtaista tilastoanalytiikkaa ja laadun parantamisen yleisiä toiminteita.

Headai rekisterinkäsittelijänä ei kerää eikä tallenna mitään vastaanottamaansa tietosuojalain mukaista informaatiota.

Headai rekisterinkäsittelijänä käyttää asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia toimia kaiken välitetyn tiedon suojaamiseksi luvattomalta tai laittomalta käsittelyltä. Kaikilla rekisterinkäsittelijöillä on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana. Kukin rekisterinkäsittelijä voi käsitellä ja nähdä ainoastaan hallinnoimansa tai sellaiset tiedot, joita hänen on tehtäviensä vuoksi tarpeen käsitellä.

Headai poistaa loppukäyttäjän tai Rekisterinpitäjän pyynnöstä kaikki rekisteröidyt tiedot ilman aiheetonta viivytystä.

Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle, ellei se ole yhdistyksen tai sen yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista.

 

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto:

Asiakastapahtumissa kerättävät yhteystiedot ja muut manuaalisesti käsiteltävät asiakastietoja sisältävät asiakirjat säilytetään alkukäsittelyn jälkeen lukituissa ja paloturvallisissa säilytystiloissa.

Ainoastaan määrätyillä, salassapitositoumuksen allekirjoittaneilla työntekijöillä on oikeus käsitellä manuaalisesti tallennettuja asiakastietoja.

Rekisterin tietojen suojaamisessa ja käsittelyssä noudatetaan tietosuojalain säännöksiä ja periaatteita, viranomaisten määräyksiä sekä hyvää tietojenkäsittelytapaa.

Digitaalinen aineisto:

Ainoastaan määrätyillä yhdistyksen ja sen lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on oikeus käyttää asiakasomistaja- ja asiakasrekisteriä ja
ylläpitää sen tietoja. Kullakin määritellyllä käyttäjällä on oma henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana.

Jokainen käyttäjä on allekirjoittanut salassapitositoumuksen. Järjestelmä on suojattu palomuurilla, joka suojaa ulkopuolelta tulevia yhteydenottoja järjestelmään.

Rekisterin tietojen suojaamisessa ja käsittelyssä noudatetaan tietosuojalain säännöksiä ja periaatteita, viranomaisten määräyksiä sekä hyvää tietojenkäsittelytapaa.

 

11.  Evästeet

Käytämme sivuillamme evästeitä (”cookies”). Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Evästeiden käytön ensisijaisena tarkoituksena on parantaa ja mukauttaa vierailijan käyttökokemusta sivustolla sekä analysoida ja parantaa sivuston toimivuutta ja sisältöä.

Evästeiden avulla kerättyjä tietoja voidaan myös hyödyntää viestinnän ja markkinoinnin kohdentamisessa sekä markkinointitoimenpiteiden optimoinnissa. Vierailijaa ei voida tunnistaa pelkkien evästeiden avulla. Evästeiden avulla saatua tietoa voidaan kuitenkin liittää käyttäjältä mahdollisesti muussa yhteydessä saatuihin tietoihin, esimerkiksi käyttäjän täyttäessä lomakkeen sivustollamme.

Evästeiden avulla kerätään seuraavanlaisia tietoja:

  • vierailijan IP-osoite
  • vierailun ajankohta
  • selatut sivut ja sivujen katseluajat
  • vierailijan selain

Sinun oikeutesi

Sivuillamme vierailevalla käyttäjällä on mahdollisuus koska tahansa estää evästeiden käyttö muuttamalla selaimensa asetuksia. Useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen ja jo tallennettujen evästeiden poistamisen. Evästeiden käytön estäminen saattaa vaikuttaa sivuston toiminnallisuuteen.

Google Analytics

Sivustolta kerätään käyttöstatistiikkaa Google Analytics -palveluun, jonka tarkoituksena on sivuston seuranta, kehittäminen ja markkinoinnin suunnitteleminen. Kerättävästä datasta ei voida yksilöidä tietoja yksittäiseen käyttäjään tai henkilöön.

Lisäksi sivustolla on käytössä kohderyhmätieto- ja aihepiiritiedon keräys (Google Analytics Demographics), jolla tallennetaan käyttäjästä mm. ikä, sukupuoli ja käyttäjän aihepiirit. Näiden tietojen keräämiseen liittyviä asetuksia voit muuttaa omalla Google-tililläsi osoitteessa https://www.google.com/settings/ads

Google Analytics seurannan voit ottaa halutessasi pois käytöstä Chrome-selaimen lisäosalla.

 

12. Rekisteröidyn oikeudet

Tarkastusoikeus: Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä tietoja hänestä on rekisterissä. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisena ottamalla yhteys yhdistykseen (tietosuoja(a)tat.fi) tai rekisterin yhteyshenkilöön suomeksi tai englanniksi. Tarkastuspyyntö on allekirjoitettava. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käsittely ja luovuttaminen suoramainontaa, etämyyntiä ja suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten ottamalla yhteys yrityksen asiakaspalvelupisteeseen.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen: Rekisteröidyllä on oikeus siirtää omat tietonsa järjestelmästä toiseen. Siirtopyynnön voi osoittaa rekisterin yhteyshenkilölle.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista: Rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto on oikaistava, poistettava tai täydennettävä. Korjauspyyntö tulee tehdä omakätisesti allekirjoitetulla kirjallisella pyynnöllä yhdistykselle (tietosuoja(a)tat.fi) tai henkilörekisterin ylläpitäjälle. Pyynnössä tulee yksilöidä mitä tietoja vaaditaan korjattavaksi ja millä perusteella. Korjaaminen toteutetaan viivytyksettä. Virheen korjaamisesta ilmoitetaan sille, jolta virheelliset tiedot on saatu tai jolle tiedot on luovutettu. Korjauspyynnön epäämisestä rekisterin vastuuhenkilö antaa kirjallisen todistuksen, jossa mainitaan syyt, joiden vuoksi korjauspyyntö on evätty. Asianomainen voi saattaa epäämisen tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi.

Rajoittamisoikeus: Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojenkäsittelyn rajoittamista esim. jos rekisterissä olevat henkilötiedot ovat virheelliset. Yhteydenotot rekisterin vastuuhenkilölle.

Vastustamisoikeus: Rekisteröidyllä on oikeus pyytää häntä koskevia henkilötietoja sekä rekisteröidyllä on oikeus pyytää henkilötietojen oikaisemista tai poistamista. Pyynnöt voi osoittaa rekisterin yhteyshenkilölle. Mikäli toimit yrityksen tai organisaation yhteyshenkilönä ei tietojasi voida poistaa tänä aikana.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle: Mikäli katsot, että sinua koskevassa henkilötietojen käsittelyssä on rikottu tietosuoja-asetusta, niin sinulla on oikeus tehdä kantelu valvontaviranomaiselle. Kantelun voit tehdä myös siinä jäsenvaltiossa, jossa sinulla on vakinainen asuinpaikka tai työpaikka.

Kansallisen valvontaviranomaisen yhteystiedot ovat:

Tietosuojavaltuutetun toimisto
PL 800
Ratapihantie 9
00521 Helsinki

p. 029 56 66700
tietosuoja@om.fi
www.tietosuoja.fi

 

13. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa ja muuta markkinointia varten, vaatia tietojen anonymisointia soveltuvin osin sekä oikeus tulla kokonaan unohdetuksi.